سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منطق2

بسمه تعالی

نمونه سوال منطق دو پایه دو

1 -  تعریف علم منطق رابنویسید؟(2)

2 – دلالت عقلیه  و طبعیه را با مثال برای هر یک توضیح دهید.(2)

3 – تقابل «ایجاب وسلب» و «ملکه وعدم ملکه» را با مثال توضیح دهید.(2)

4 – کلی متواطی ومشکک را با مثال توضیح دهید.(2)

5 – تفاوت حمل اولی با حمل شایع صناعی را با مثال بیان کنید.(2)

6  - نسبت بین کلی های زیر کدام یک از نسب اربع است.(2)

آب و مایع               کاتب و شاعر                  کلمه و حرف                 عالم و جاهل

7 – چهار شرط از شرایط تعریف را بنویسید(2)

8 – منظور از کلمات زیر را بنویسید.(2)

هلیت بسیطه

سور در قضیه

حد تام

دور مضمر

9– کلمات زیر را توضیح دهید.(2)

تقسیم ثنائی

عرضی لازم

قضیه شخصیه

کلی منطقی

10 -عبارت زیر پیرامون چیست؟ توضیح دهید.(2)

....و هو اللفظُ الذی تعدّد معناه و قد وُضع للجمیع کالمشترک ولکن یفترقُ عنه بأن الوضعَ لأحدها مسبوقٌ بالوضعِ للآخر

11 - در سلسله زیر نوع سافل، جنس الاجناس، جنس قریب، نوع عالی را معین کنید(2).

جوهر،جسم،مایع،ماء