سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال منطق پایه دوم (2)

نمونه سوال منطق پایه دوم

1-       دلالت طبعیه و وضعیه را تعریف کنید و برای هر یک مثالی  ذکر فرمائید(2)

2-      شرایط دلالت التزامی را بنویسید(2)

3-      لفظ مشترک ومرتجل را تعریف وبرای هر یک مثالی ذکر کنید(2)

4-      اقسام لفظ منقول را نام برده تعریف کنید(2)

5-      دو قسم از اقسام متباینین را نام برده و  با مثال توضیح دهید(2)

6-      تقابل ایجاب وسلب وضدین را تعریف وبرای هر یک مثالی ذکر کنید(2)

7-      اقسام مرکب را نام برده و تعریف کنید(2)

8-      متجانسین ومتشابهین را تعریف وبرای هر یک مثالی بزنید(2)

9-      لفظ مفرد و مرکب را تعریف وبرای هر یک مثالی بزنید(2)

10-    کلمه و اسم را با مثال تعریف کنید(2)

11-    متن زیر را توضیح دهید(2)


****** الافعال الناقصة مثل کان واخواتها فی عرف المنطقیین تدخل فی الادوات لانها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسه لتجردها عن الدلاله علی الحدث بل انما تدل علی النسبةالزمانیة فقط فلذلک تحتاج الی جزء یدل علی الحدث نحو «کان محمد قائما» فکلمة قائم هی التی تدل علیه.