سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال منطق پایه دوم (1)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نمونه سوال منطق پایه دوم

1 - علم منطق را تعریف کنید؟(2)

2 - اگر کسی بگوید « بعضی ها علم منطق را می آموزند اما  باز هم در تفکراتشان خطا می کنند پس منطق بی فایده است» پاسخ اشکال او چیست؟(2)

3 - ویژگی های علم عقلی را بنویسید؟ چهار مورد(2)

4 - تصور وتصدیق را تعریف کنید.(2)

5 - حالات انسان نسبت به یک خبر را بیان کرده ، توضیح دهید؟چهار مورد(2)

6 - تصور به چه مواردی تعلق می گیرد.(2)

7 - اقسام جهل را بطور کامل بنویسید وتعریف کنید؟(2)

8 - اسباب توجه را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید.(2)

9 - فکر را تعریف کنید.(2)

10 - به چه دلیل منطقی نیاز به مباحث الفاظ دارد؟(2)


11 - ضروری ونظری چه تفاوتی با یکدیگر  دارند؟ برای علم «ضروری تصدیقی» و«نظری تصوری» یک مثال بزنید.(2)