سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مغنی1

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نمونه سوال مغنی1 پایه3

1 – وجوه «أن» حرفیه را نام ببریید.

2 – نوع «أن» را در مثال های زیر بیان کنید.

الف) فأوحینا الیه أن إصنع الفلک                              ب) لمّا أن جاءت رسلنا لوطاً سیء بهم

ج) علم أن سیکون منکم مرضی                               د) أن تصبروا خیرٌ لکم

3 - نظر اخفش در مورد نوع «أن» در آیه شریفه ( و ما لنا أن لا نتوکل علی الله ) چیست؟ به نظر مصنف قول صحیح چیست؟ بیان کنید.

4 – إذا ولی «أن» الصالحة للتفسیر مضارع معه «لا» نحو : «أشرت الیه أن لا تفعل » جاز رفعه علی تقدیر «لا» نافیة و جزمه علی تقدیرها نافیة علیهما ف«أن»مفسرة ونصبه علی تقدیر «لا» نافیة و«أن» مصدریة.

** متن را ترجمه کنید

5 – سه دلیل برای تأیید معنای شرطیت در «أن» را بیان کنید.

6 - در آیه شریفه ( قل إنما یوحی إلی أنما إلهکم إله واحد) دلیل مبطلین ادعای حصر از «أنما» و توجیه مثبتین حصر از «أنما» را بیان کنید.

7 – در مثال زیر از «أو» چه معنایی اراده شده است و بنا بر نظر مصنف فساد این معنا را بیان کنید.

« ما أدری أسلّم أو ودّع»

8 – با توجه به نظر کوفیون نوع «أی» را در آیه شریفه ( لننزعنّ من کل شیعة أیهم أشد علی الرّحمن عتیاً) را مشخص کنید و اختلاف نظر در مورد مفعول «ننزع» را بیان کنید.

9 – «أی» کمالیه را توضیح و مثالی بیان کنید.

 

موفق باشید.