سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متاجر (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوال متاجر

1 - غیبت در چه صورتی تحقق می یابد و دو مورد که غیبت جایز است را نام ببرید؟

2 – چه کسانی می توانند در خرید و فروش قائم مقام مالک شوند؟چهار مورد

*** یشترط فی اللزوم، الملک لکل من البائع و المشتری او إجازه المالک. فبدونه یقع العقد موقوفاً علی إجازه المالک لا باطلاً من اصله و هی کاشفهٌ عن صحه العقد من حین وقوعه لا ناقله من حینها..

3 – تفاوت بین کاشفیت و ناقلیت در چیست و ثمره در کجا ظاهر می شود؟

*** ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه بیعاً وشراءً بأن یطلب إبتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیادهً عنه لیقدّمه البائع أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما إتفق هو  و البائع..

4 – عبارت فوق، یکی از آداب بیع را بیان می کند آن را توضیح دهید؟

*** لو حدث فی الحیوان عیبٌ من غیر جههِ المشتری ففی زمن الخیار فله الرد بأصل الخیار لأن العیب الحادث غیر مانعٍ منه هنا لأنه مضمون ٌعلی البایع فلا یکون موثراً فی رفع الخیار .

5 – ادعای مذکور در عبارت فوق را همراه با دلیل آن، توضیح دهید؟

*** و یجوز الأکل مما یمرّ به من ثمر النخل و الفواکه و الزرع، بشرط عدم القصد و عدم الإفساد و لا یجوز أن یحمل و ترکه بالکلیه أولی للخلاف فیه ...

6 – عبارت فوق مربوط به چیست؟ شرایط آن را ذکر کنید و منظور از ترکه بالکلیه را توضیح دهید؟

***    و هو بیعٌ مضمونٌ  فی الذمه، مضبوطٌ  بمال معلومٍ  مقبوضٍ فی المجلس الی إجل معلومٍ بصیغهٍ خاصهٍ

7 -  عبارت فوق مربوط به کدام یک از اقسام بیع است آن را با سه شرط  مذکور توضیح دهید؟

8 – بیع مساومه و تولیه را تعریف کنید؟

9 -  مورد ربا را توضیح دهید و دو راه برای تخلص از آن را بنویسید؟

10 – چهار مورد از مسقطات رد در خیار عیب را نام ببرد؟

***  وللمصنف فی بعض تحقیقاته تفصیلٌ و هو أن الشرط الواقع فی العقد إن کان العقد کافیاً فی تحققه ولا یحتاج بعده الی صیغهٍ فهو لازم و إن إحتاج الی أمر آخر وراء ذکره فی العقد فلیس بلازم.


11 – با توجه به متن فوق شرط فعل وشرط نتیجه را با مثال توضیح دهید؟