سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال متاجر(1)

بسمه تعالی

فقه 3 ( متاجر) نمونه سوال

*** 1 - المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجاره اما مصدر میمی بمعناها او اسم مکان لمحل التجاره وهی الاعیان المکتسب بها والاول الیق بمقصود العلم فان الفقیه یبحث عن فعل المکلف و الاعیان متعلقات فعله.

الف – ضمیر ها در بمعناها به چه چیزی راجع است و مراد ازمحل التجاره چیست ؟(1)

ب – وجه الیق بودن اول چیست؟(1)     ج – اقسام متاجر را بنا بر هریک از معانی بنویسید؟(2)

*** 2 – الا الدهن للضوء تحت السماء لا تحت الظلال .... وقد یعلل بتصاعد شیء من اجزائه مع الدخان قبل احاله النار له بسبب السخونه الی ان یلقی الظلال فتتاثر بنجاسته. و فیه عدم صلاحیته - مع تسلیمه - للمنع لان تنجیس مالک العین لها غیر محرم.

-  مدعی، دلیل بر آن و اشکال بر دلیل را در عبارت فوق بیان فرمائید؟(2)

*** 3 - وهو ای عقد البیع الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم

الف – قیود نقل الملک و عوض معلوم به ترتیب چه عقودی را از تحت تعریف خارج می کنند؟(1)

ب – این تعریف مانع اغیار نیست چرا؟ با ذکر دو مثال توضیح دهید.(2)

*** 4 - ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول وان کان احسن. بل قیل بتعینه و وجه عدم الاشتراط اصاله الصحه و ظهور کونه عقدا فیجب الوفاء به ولتساویهما فی الدلاله علی الرضا وتساوی المالکین فی نقل ما یملکه الی الآخر و وجه التعیین الشک فی ترتب الحکم مع تاخره و مخالفته للاصل .

الف -  دلیل وجوب وفا در صورت عقد بودن چیست؟(1)

ب – مراد از حکم در ترتب الحکم را بیان کرده، بنویسید که ضمیر ه درمع تاخره به چه چیزی راجع است؟(1)

ج – مراد از اصل در مخالفته للاصل چیست؟(1)

5 – دو معنا برای غنا بیان فرمایید؟(1)

6 – چهار مورد ازمستثنیات حرمت غیبت را بیان کنید؟(2)

7 – فرق اخذ اجرت و ارتزاق از بیت المال چیست؟(2)

8 – محل کراهت در تکسب صبیان را بیان کنید؟(1)

9 – دو مبنای موجود پیرامون اجازه در عقد فضولی را بیان کرده بنویسید که ثمره نزاع در کجا ظاهر می شود؟(2)

بسم الله الرحمن الرحیم

زید جنسی را که خودش مالک است به همراه مالی از عمرو می فروشد، جمعا به مبلغ صد تومان می فروشد، عمرو پس از خبر دار شدن، معامله را اجازه نمی دهد، در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد و ارزش بازاری جنس عمرو 30 تومان و قیمه المجموع 50 تومان باشد به سوالات زیر پاسخ دهید.

1 – آیا مشتری می تواند معامله را فسخ کند؟ چرا؟ (5/1)

2 – مقدار ثمن در صورتی که مشتری راضی شود چگونه محاسبه خواهد شد و ثمن مال زید در مثال فوق چند تومان خواهد بود؟(2)

3 – اگر اجتماع دو مال دخیل در زیادی قیمت باشد شیوه محاسبه چه تفاوتی خواهد کرد؟ (1)

4 – شش نفر که می توانند قائم مقام مالک شوند را نام ببرید؟ (5/1)

5 – مقاص کیست؟ (1)

6- یکی ازشرایط مبیع این است که مایملک باشد با این شرط فروش چه چیزهایی ممنوع می شود؟ چهار مورد (2)

7 – به جز شرط مذکور در سوال قبل دو شرط دیگر از شرایط مبیع را ذکر کرده بنویسید با این دو شرط، فروش چه چیزهایی منع می شود؟برای هر شرط یک مثال (2)

8 – شرایط ثمن را ذکر کنید؟ سه مورد(5/1)

9 –  به دو شرط می شود به مشاهده سابق اکتفا کرد ولو جنس هنگام بیع غایب باشد ، آن دو را بنویسید؟ (2)

10 – کسی مالی را که یفسد بالاختبار خریداری کرده است ، بناءا علی اصاله الصحه. اما پس از اختبار معلوم می شود که فاسد بوده است. حکم فرضی که برای مکسور آن، قیمتی باشد و صورتی که برای مکسورآن قیمتی نباشد را با دلیل هر یک بنویسد.(2)

11 – صحت یا بطلان معاملات ذیل را مشخص کنید(5/2)

الف – وزن کردن مبیع با ظرف آن و کم کردن مقداری که عادت است برای ظرف آن.

ب -  وزن کردن مبیع با ظرف آن وقرار دادن مجموع به عنوان مبیع واحد بدون کم کردن وزن ظرف.

ج - فروش نصف صبره معلومه المقدار

د – فروش مقدار معلوم از صبره مجهوله المقدار

ه – فروش نصف صبره  مجهوله المقدار


12 – یکی از آداب بیع «ترک الربح علی الموعود بالاحسان» است آن را توضیح دهید؟ (1)