سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متاجر 3

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوال متاجر

*** الا الدهن للضوء تحت السماء لا تحت الظلال .... وقد یعلل بتصاعد شیء من اجزائه مع الدخان قبل احاله النار له بسبب السخونه الی ان یلقی الظلال فتتاثر بنجاسته.

1-  مدعی، دلیل بر آن را در عبارت فوق بیان فرمائید؟(2)

2 – دو معنا برای غنا بیان فرمایید؟(2)

3 – چهار مورد ازمستثنیات حرمت غیبت را بیان کنید؟(2)

4 – چهار نفر که می توانند قائم مقام مالک شوند را نام ببرید؟ (2)

5 – یکی از آداب بیع «ترک الربح علی الموعود بالاحسان» است آن را توضیح دهید؟ (2)

*** ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه بیعاً وشراءً بأن یطلب إبتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیادهً عنه لیقدّمه البائع أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما إتفق هو  و البائع..

6 - عبارت فوق، یکی از آداب بیع را بیان می کند آن را توضیح دهید؟(2)

*** و یجوز الأکل مما یمرّ به من ثمر النخل و الفواکه و الزرع، بشرط عدم القصد و عدم الإفساد و لا یجوز أن یحمل و ترکه بالکلیه أولی للخلاف فیه ...

7 - عبارت فوق مربوط به چیست؟ شرایط آن را ذکر کنید و منظور از ترکه بالکلیه را توضیح دهید؟(2)

8 – بیع مساومه و تولیه را تعریف کنید؟(2)

9 -  مورد ربا را توضیح دهید و دو راه برای تخلص از آن را بنویسید؟(2)

10–  فرق اخذ اجرت و ارتزاق از بیت المال چیست؟(2)

 

6- یکی ازشرایط مبیع این است که مایملک باشد با این شرط فروش چه چیزهایی ممنوع می شود؟ چهار مورد (2)