سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال فقه 3 متاجر

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوال متاجر فقه سه

1 - اقسام بیع نسبت به تعجیل ثمن و مثمن یا تأجیل آن دو را توضیح داده، صحت یا بطلان هر یک را معین نمایید؟(2)

**** یجب قبض الثمن لو دفعه الی البایع مع الحلول و فی الأجل أی بعده لا قبله، لأنه غیر مستحق حینئذ و جاز تعلق غرض البایع بتأخیر القبض إلی الأجل فإن الأغراض لا تنضبط

2 – متن فوق را توضیح دهید؟

**** لو إختلفا فی تعجیله أی الثمن و قدر الأجل علی تقدیر إتفاقهما علیه فی الجمله وشرط رهن عن البایع، یحلف البایع لأصاله عدم ذلک کله و هذا مبنی علی الغالب من أن البایع یدعی التعجیل و تقلیل الأجل، فلو إتفق خلافه قدم المشتری للأصل.

3 – نزاع های مذکور و حکم آن را با توضیح دلیل بیان کنید؟

**** الإقالهُ فسخ لا بیع عندنا فی حق المتعاقدین فلا یثبت بها شفعه للشریک ولا تسقط اُجره الدلال علی البیع قبلها و لاتصح بزیادهٍ فی الثمن ولا بنقیصهٍ

4 – منظور از «لایثبت بها شفعهٌ للشریک» را با دلیل بر آن بیان کنید؟(2)

5 – عبارت «لا تسقط اجره الدلال علی البیع قبلها» به چه حکمی اشاره دارد، آن را با دلیل بیان کنید؟(2)

6 – عبارت «ولا تصح بزیاده الخ» چه حکمی را بیان می کند، با ذکر دلیل، توضیح دهید؟(2)

7 – چرا فضیلت قرض دادن از فضیلت صدقه دادن بیشتر است؟دو دلیل(2)

**** ولا یجوز إشتراط النفع للنهی عن قرض یجرّ نفعاً فلا یفید الملک لو شرطه سواءٌ فی ذلک الربوی وغیرُه ، وزیادهُ العین والمنفعهِ

8 - عبارت فوق را کامل توضیح دهید؟(2)

9 – تفاوت بین اجناس مثلی و قیمی را بیان کرده برای هریک مثالی ذکر نمائید؟(2)

****  ویجب عزله عند وفاته و الإیصاء به لوکان صاحبه غائباً لیتمیز الحق و یسلم من تصرف الوارث فیه، ویجب کون الوصایه الی ثقهٍ لأنه تسلیط علی مال الغیر وإن قلنا بجواز الوصایهِ الی غیره فی الجمله.

10- متن فوق پیرامون یکی از واجبات قرض است، آن را با جزئیات مذکور در متن توضیح دهید؟

 

11 - مستثنیات دین( مواردی که در فرض مفلس شدن مدیون، فروخته نمی شوند) را نام برده و شرایط آنها را ذکر کنید؟(2)