سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سولات فقه 5 (1)

نمونه سوالات فقه 5 (طلاق) 

1 – ایلاء را تعریف کنید(2)

2 – دو تفاوت ایلاء با مطلق یمین را بنویسید(2)

3 – دو تفاوت خلع و مبارات را ذکر کنید؟(2)

***** ویصح من الکافر ...ومنعه الشیخ....و لانه لاتصح منه الکفارة لاشتراط نیةالقربة فیها فیمتنع منه الفئة و هی من لوازم وقوعه.

ویضعف بأنه ...و التمکن من التکفیر متحقق بتقدیمه الاسلام لأنه قادر علیه ، ولو لم یقدر علی العبادات لامتنع تکلیفه بها عندنا  وإنما تقع منه باطلة لفقد شرط مقدور.

با توجه به عبارت فوق:

4 – اولا: نظر شیخ طوسی ره را پیرامون ظهار با ذکر دلیل مذکور در متن توضیح دهید(2)

5 – ثانیا: اشکال شارح بر نظر  شیخ ره که در متن فوق ذکر شده را به طورتوضیح دهید(2)

****** ولو ماطل  بالعود والتکفیر رافعته الی الحاکم فینظره ثلاثه أشهر حتی یکفر و یفیء او یطلق و یجبره علی ذلک بعدها لو امتنع... ولا یجبره علی احدهما عینا ولا یطلق عنه کما لا یعترضه لو صبرت

6 – حکم مذکور در متن را توضیح دهید.(2)

7 – مرجع ضمیر مستتر در افعال «رافعته، یطلق، وصبرت» و نیز مرجع ضمیر های بارز معین شده را بیان کنید؟(2)

***** وفی صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان، المنع لان الخلع من عقود المعاوضات فلا یجوز لزوم العوض لغیر صاحب المعوض کالبیع...

8 – حکم فوق در مورد خلع را با دلیل ذکر شده بیان کنید.(2)

9 – منظور از عضل و فدیه در عبارت: «لو اتت بفاحشة مبینة جاز عضلها لتفتدی بنفسها» چیست.(2)

10 – حکم نفقه زوجه در طلاق های رجعی و بائن چیست؟ وهر یک چه شرطی دارد؟(2)


11 – دو شرط برای جواز رجوع زوج در نکاح بر فرض رجوع زوجه در بذل را بنویسید؟(2)