سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متاجر پایه پنجم قسمت چهارم)

نمونه سوالات متاجر(پایه ششم)

1 - غیبت در چه صورتی تحقق می یابد و دو مورد که غیبت جایز است را نام ببرید؟(2)

2 - بیع مساومه و تولیه را تعریف کنید؟(2)

 3 - چه کسانی می توانند در خرید و فروش قائم مقام مالک شوند؟چهار مورد(2)

*** ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه بیعاً وشراءً بأن یطلب إبتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیادهً عنه لیقدّمه البائع أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما إتفق هو  و البائع..

4 - عبارت فوق، یکی از آداب بیع را بیان می کند آن را توضیح دهید؟(2)

5 – دو معنا برای غنا بیان فرمایید؟(2)

6 – چهار مورد ازمستثنیات حرمت غیبت را بیان کنید؟(2)

7 – یکی از آداب بیع «ترک الربح علی الموعود بالاحسان» است آن را توضیح دهید؟ (2)

8 – فرق اخذ اجرت و ارتزاق از بیت المال چیست؟(2)

*** و یجوز الأکل مما یمرّ به من ثمر النخل و الفواکه و الزرع، بشرط عدم القصد و عدم الإفساد و لا یجوز أن یحمل

9 - عبارت فوق مربوط به چیست؟ شرایط آن را ذکر کنید؟(2)

*** یشترط فی اللزوم، الملک لکل من البائع و المشتری او إجازه المالک. فبدونه یقع العقد موقوفاً علی إجازه المالک لا باطلاً من اصله و هی کاشفهٌ عن صحه العقد من حین وقوعه لا ناقله من حینها..

10 - بین دو مبنای کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد فضولی چیست ؟(2)

 

11 - دو راه برای تخلص از ربا بنویسید؟(2)