سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فقه دو نمونه سوالات (1)

بسمه تعالی

فقه 2(صوم) نمونه سوال

1 - کدام گزینه صحیح است.(1)

الف)اگر مریض بعد از طلوع فجر سالم شود روزه آن روز بر او واجب نیست.

ب) اگر کافر قبل از ظهر مسلمان شود روزه آن روز بر او واجب است.

ج) اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش وارد شود وحائض بین فجر و زوال پاک شود روزه آن روزشان باطل است.

د) تمام موارد صحیح است.

2 – کدام گزینه در مورد خلو از حیض ونفاس صحیح است؟(1)

الف) از شرایط صحت ووجوب  صوم است.     ب) فقط از شرایط صحت است.

ج) فقط از شرایط وجوب است.                    د) به شرط غسل بعد از آن از شرایط وجوب است.

***** والحکم فی الستّه السابقه قطعی و فی السابع مشهوری، ودخل فی المتعمد الجاهل بتحریمها وافسادها و فی وجوب الکفاره علیه خلاف، وخرج الناسی فلا قضاء علیه ولا کفاره والمکره علیه ولو بالتخویف فباشر بنفسه علی الاقوی.(2)

الف– جهل به تحریم و افساد اشاره به چه نکته ای دارد؟

ب– اکراه به دو نحوه امکان دارد، آن دو را ذکر فرمائید؟

*** ویتحمل عن الزوجه المکرهه علی الجماع، الکفاره والتعزیر ولاتحمل فی غیر ذلک کاکراه الامه و الاجنبیه و الاجنبی لهما والزوجه له والاکراه علی غیر الجماع ولو للزوجه، وقوفا مع النص. وکون الحکم فی الاجنبیه افحش لا یفید اولویه التحمل لان الکفاره مخففه للذنب فقد لا یثبت فی الاقوی کتکرار الصید عمدا.(2)

الف) چرا حکم مذکور در مورد اجنبیه با وجود افحشیت، ثابت نیست؟توضیح دهید.

ب) مراد از وقوفا مع النص و فی الاقوی را بیان کنید؟

6 – هفت موردی که در کلام مرحوم مصنف، موجب قضا و کفاره است را با شرط آن نام ببرید؟(4)

7 – چهار مورد ازمواردی که روزه فقط قضا دارد را نام ببرید؟(2)

8 – در چهار مورد روزه مسافر صحیح است فقط نام ببرید؟(2)

9 – اول ماه رمضان چگونه اثبات می شود ؟ چهار مورد ذکر فرمایید.(2)

10 – به جز صبی، مجنون و مغمی علیه ، قضای ماه رمضان بر چند نفر دیگر با اینکه تارک عمدی روزه هستند، واجب نیست. نام ببرید؟(چهار مورد) (2)

11 – کسی که قضای رمضان گرفته تا چه زمانی اجازه افطار دارد؟ و اگر بعد از آن زمان افطار کرد حکمش چیست؟کامل توضیح دهید(2)

بسم الله الرحمن الرحیم

 1 – صحت یا بطلان گزاره های ذیل را مشخص کنید(4)

الف) اگر پدر می توانست روزه اش راقضا کند و از دنیا رفت، قضای آن بر پسر بزرگتر واجب است.

ب) اگر فردی تنها یک پسر داشته باشد قضا بر او واجب نیست زیرا پسر بزرگ محسوب نمی شود.

ج) اگر مرض تا سال بعد طول بکشد قضا ندارد، ولی برای هر روز باید فدیه بدهد.

د) زنی که وضع حمل اونزدیک است ونیز مرضعه قلیله اللبن روزه شان را افطار می کنند وفدیه می دهند وروزه شان قضا ندارد.

ه) روزه مستحب را اگر شروع کرد اجازه ندارد آن را باطل کند.

و) اگر هلالذی الحجه روئیت نشودروزه عرفه مکروه است.

ز) مسافری که می داند قبل از ظهر به وطنش می رسد، می تواند قبل از رسیدن به حد ترخص روزه اش را باطل کند.

ح) حج مستحبی فرزند منوط به اجازه ابوین است حتی اگر خطر نداشته باشد.

2 – چهار موردی که پشت سر هم بودن روزه ها شرط نیست را نام ببرید.(2)

***** کل من اخل بالمتابعه حیث تجب لعذر بنی عند زواله الا ان یکون الصوم ثلاثه ایام فیجب استئنافها مطلقا ولا له یستانف الا فی ثلاثه مواضع..

3 - عبارت فوق را کامل توضیح داده(2)

4 - دو مثال برای صوم ثلاثه ذکر نمایید و دو موضع از ثلاثه مواضع را نام ببرید.(2)

5 - چهار مورد از مواردی که بر روزه دار مکروه است را نام ببرید.(2)

6 – چهار مورد از روزهایی را که روزه آن مستحب است، نام ببرید.(2)

7 – روزه ی چه روزهایی حرام است؟ (چهار مورد)(2)

8 – علامات بلوغ را در پسر و دختر کامل بنویسید؟(2)

9 – در چه مواردی معتکف اجازه خروج از محل اعتکاف دارد؟چهار مورد (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

1 – دوفرق عمره مفرده و عمره تمتع را بنویسید ص309

2 – افعال مطلق عمره را ذکر کرده بنویسید کدام یک از آنها رکن هستند؟

3 – مستحبات احرام را بنویسید؟

4 – انواع حج را ذکر کرده ، بنویسید که هر یک فرض چه کسانی است؟

5 – مواقیت شش گانه را نام ببرید؟

6 – واجبات احرام را بنویسید؟

7 – احرام حج قران به چند چیز محقق می شود نام برید؟

8 – کسی که عمره مفرده انجام می دهد، درچند مورد می تواند قبل از میقات محرم شود؟ نام ببرید؟

9 – چه کسانی اجازه دارند از میقات بدون احرام عبور کنند؟

10 – کسی که بدون احرام ولی با عذر داخل در مکه در صورت ی که عذرش بر طرف شود چه حکمی دارد؟

11 – کدام گزینه صحیح است

الف) هدی فقط بر متمتع واجب است و بر قارن ومفرد مطلقا واجب نمی شود.

ب) هدی فقط بر غیر متمتع واجب است.

ج) قربانی بر متمتع واجب است ولی بر قارن ابتداءا واجب نیست.

د) قربانی مطلقا در تمام اقسام حج واجب است.

12 – گزینه نادرست کدام است؟

الف) میقات اهل آفاق مواقیت است.

ب) میقات در حج تمتع شهرمکه است.

ج) میقات اهل حرم (کمتراز 48 میل) منزل آنهاست.

د)میقات در حج افراد شهرمکه است.

13 – تفاوت حج قران وافراد در چیست؟297

14 – مراد از کلمات زیر را بنویسد.

صروره:

تقصیر:

حلق:

سعی :

مناسک منی:

وقوف به عرفه:

اشتراط رجوع به کفایت:279

حجه الاسلام:

اشعار:

تقلید:300

میقات:305

ادنی الحل:306

مستجار :

یوم الترویه:

وادی محسر:

اضحیه:

هدی:

15-  صحیح وغلط را در گزاره های زیر معین کنید.

-         کسی که محرم شود و داخل حرم شود وازدنیا برود، همین کفایت می کند و نیازی نیست ازطرف او نایب گرفته شود.281

-         حج پیاده افضل از سواره است.مگردر صورت ضعف از عبادت.280

-         مستطیع اگر بدون زاد وراحله به حج برود کفایت از حجه الاسلام نمی کند.280

-         اگرسنی شیعه شودباید حجی که در سابق بر او واجب شده بود وانجام داده بود ر ا اعاده کند.283

16 - شرایط نائب در حج را بنویسید.286

17 – چرا نیابت فاسق در حج واجب پذیرفته نیست؟

6 – مستحبات احرام را بنویسید؟(2)

9 - هشت مورد محرمات احرام را بنویسید؟(2)

10 - چهار مورد از مکروهات احرام را بنویسید؟(2)

11 – شرایط طواف را بنویسید؟

12 – واجبات طواف رانام ببرید؟

13 – و تواصل اربعه اشواط فلو قطعها لدونها بطل و ان کان لضروره  وبعد الاربعه یباح القطع لضروره

متن فوق را کامل توضیح دهید؟ و دو مثال برای ضرورت بنویسید؟

14 – مستحبات طواف را نام ببرید؟

15 – حکم شک در تعداد دو ها را در طواف واجب ومستحب بنویسید؟

16 – مقدمات مستحبی سعی را نام ببرید؟

17 – واجبات سعیرا نام ببرید؟

18 – افعال حج را نامببرید؟کدامیک رکن اند؟

19 – محل احرام حج و زمان آن را بنویسید؟

20 اگر کسی قبل از غروب عامدا از عرفه خارج شود حکم آن چیست؟

21 - ثواب کسی که برادردینی اش را دعا کند چیست؟

22 – واجبات ومستحبات رمی را بنویسید؟و

23 – شرایط قربانی حج را بنویسید؟

24 –قربانی حج در چه راهی مصرف می شود؟

24 – ولا یجزی الواحد الا عن واحد ولو عند الضروره وقیل یجزی عن سبعه وسبعین اولی خوان واحد وقیل مطلقا


منظور از اولی خوان واحد و مطلقا را ، ضمن توضیح کامل عبارت فوق ذکر کنید؟