سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فقه دو نمونه سوال (2)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هر سوال تستی 5/0 نمره نمونه سوال فقه دو(  صوم. حج جهاد و ...)

1 - کدام گزینه صحیح است.

الف) لو برء المریض قبل الزوال و لم یتناول شیئا فلا یجب علیه الصوم.

ب). لو قدم المسافر قبل الزوال ولم یتناول شیئا اجزأه الصوم.@

ج) لو اسلم الکافر قبل الزوال یجزئه الصوم

د) یعتبر فی صحه صوم الحائض و الکافر  والمغمی علیه زوال عذرهم قبل الزوال.

2– گزینه نادرست کدام است؟

الف) میقات اهل آفاق، مواقیت پنج گانه است.

ب) میقات در حج تمتع شهرمکه است.

ج) کسی که قصد مکه را ندارد می تواند بدون احرام از میقات بگذرد.

د)میقات در حج افراد شهرمکه است مطلقا@.

3– کدام گزینه صحیح است ؟

الف) هدی فقط بر غیر متمتع واجب است.

ب) هدی فقط بر متمتع واجب است و بر قارن ومفرد مطلقا واجب نمی شود.

ج) قربانی بر متمتع واجب است ولی بر قارن ابتداءا واجب نیست.@

د) قربانی مطلقا در تمام اقسام حج واجب است.

4 – نیابت در کدامیک از افعال زیر جایز نیست؟

الف) وقوف @           ب) طواف          ج) سعی      د) رمی

1– مراد از کلمات زیر را بنویسد.

یوم الترویه:

وادی محسر:

اضحیه:

مستجار:

2 – چهار مورد از مواردی که روزه فقط قضا دارد را نام ببرید؟

3– اول ماه رمضان چگونه اثبات می شود ؟ چهار مورد

***  لو صام المسافر حیثُ یجب علیه القصر عالماً أعاد قضاءً للنهی المفسد عن العباده و لو کان جاهلاً بوجوب القصر فلا إعاده و هذا أحد المواضع التی یُعذر فیها جاهلُ الحکم.

4 – حکم مذکور در عبارت فوق را با دلیل مطرح شده توضیح دهید و منظور از «هذا أحد المواضع الخ» را بیان کنید؟

5 – در چه مواردی معتکف اجازه خروج از محل اعتکاف دارد؟چهار مورد

6 – دو فرق عمره مفرده و عمره تمتع را بنویسید؟

7 – افعال مطلق عمره را ذکر کنید؟

***  و تواصلُ اربعه أشواطٍ فلو قطعها لدونها بطل و إن کان لضروره  و بعد الأربعه یباح القطع لضروره

8 –  متن فوق در مورد یکی از واجبات طواف است، آن را کامل توضیح دهید و دو مثال برای ضرورت بنویسید؟

9– مصارف قربانی حج را بنویسید؟ و اگر از قربانی و پول آن عاجز شد وظیفه اش چیست؟


10 –  چهار مورد از ارکان حج را نام ببرید؟