سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال فقه دو (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

نمنه سوالفقه دو پایه چهارم

1 – کفاره صید شتر مرغ را کامل بنویسید؟(2)

****و یجتمعان  الشاهُ والدرهمُ علی المحرم فی الحرم، الأول لکونه محرماً والثانی لکونه فی الحرم  والأصل عدم التداخل، خصوصاً مع إختلاف حقیقهِ الواجب.

2- کفاره صید حمامه را در فرض مذکور توضیح داده، منظور از عدم تداخل را با دو دلیل ذکر کنید؟(2)

**** ولو باشر إلاتلاف جماعهٌ أو تسبّبوا أو باشر البعضُ و تسبّب الباقون فعلی کلٍ فداءٌ، لأن کلَ واحدٍ من الفعلین موجبٌ له و کذا لو باشر واحدٌ اموراً متعددهً یجب لکلٍ منها الفداءُ

3- عبارت فوق را کامل توضیح دهید؟(2)

**** فی الوطء بدنهٌ ویتم الحج و یأتی به من قابلٍ فوریاً و هل اُلاولی فرضه و الثانیهُ عقوبهٌ أو بالعکس قولان و تظهر الفائدهُ فی الأجیر لتلک السنهِ او مطلقا  و فی کفارهِ خلف النذر  وشبهه لو عیّنه بتلک السنهِ.

4 – دو قول مذکور در متن را توضیح دهید؟(2)

5 – ثمرات  دو قول مذکور را توضیح دهید؟(2)

**** ولو جامع أمتَه المحرمهُ بإذنه فعلیه بدنهٌ او بقرهٌ..... ولا یلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن کان أفحش لعدم النّص و جواز إختصاص الفاحش بعدم الکفارهِ عقوبهً، کسقوطها عن معاودِ الصیدِ عمداً للانتقام.

6 – عبارت فوق را توضیح دهید؟(2)

7 –  مراد از إحصار و صد در بحث حج چیست؟(2)

**** و هما یشترکان فی أصل التحلّل بهما فی الجمله و یفترقان فی عموم التحلّل و فی مکان ذبح هدی التحلل و فی إفاده الإشتراط تعجیلَ التحلّل للمحصر دون المصدود، لجوازه بدون الشرط.

8 – با توجه به عبارت فوق دو تفاوت احصار و صد را تو ضیح دهید؟(2)

**** ولایبطل تحلّله الذی أوقعه بالمواعده لو ظهر عدمُ ذبح الهدی وقتَ المواعده و لا بعده، لإمتثاله المامورَ المقتضی لوقوعه مجزیاً یترتب علیه أثره، و یبعثه فی القابل لفوات وقته عام الحصر.

9 –  عبارت فوق را توضیح دهید؟(2)

10 – اقسام جهاد را بنویسید؟(2)

 

11 – ضمن تعریف «رباط» به حکم شرعی آن و کمترین و بیشترین مقدار آن اشاره کنید؟(2)