سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عقائد پایه سوم(2)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نمونه سوال عقائد پایه سوم

1 - ایدئولوژی وجهان بینی را تعریف کنید.(2)

2 - دو مورد از موانع دین پژوهی را نام ببرید.(2)

3 - برهان «مقدار محتمل» که در پاسخ به کسانی گفته می شود که دین پژوهی را بی نتیجه  و بی فایده می دانند، چیست؟ آن را توضیح دهید.(2)

4 - انواع شناخت را نام برده ، توضیح مختصری ارائه دهید.(2)

5 -  انواع جهان بینی که بر اساس انواع شناخت تحقق می یابد را نام برده، توضیح مختصری ارائه دهید.(2)

6 - معنی لغوی فطرت چیست؟ ویژگی های امور فطری را نام ببرید.(2)

7 - راه ساده خدا شناسی را توضیح دهید(2)

8 - ثبوت یک موضوع برای محمول چند حالت دارد؟ کامل توضیح دهید.(2)

9 -  اگر کسی بگوید: «بنا بر قانون علیت هر موجودی نیاز به علت دارد پس خدا هم نیاز به علت دارد» به او چه پاسخی می دهید(2)

10 - سرمدی بودن خداوند را به طور کامل توضیح دهید.(2)


11 - برهان بر اینکه خداوند جسم نیست را بیان کنید.(2)