سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال عقائد پایه سوم (1)

بســم الـلّه الـرّحمـن الـرّحـیــم

نمونه سوال عقائد پایه سوم

1.         این همه رنج و بلا و گرفتاری در دنیا چگونه با عدل خداوند سازگار است؟ دوجواب(2)

2.        معنای اصطلاحی خاص و عام عدل را بنویسید؟(2)

3.        دو تفاوت قضای الهی با تقدیر الهی را بنویسید؟02)

4.        قائل شدن به جبر چه اثرات منفی در زندگی انسان دارد؟دو مورد (2)

5.        بعضی می گویند خداوند به همه چیز علم دارد پس ما نمی توانیم خلاف آنچه خدا به آن علم دارد عمل کنیم پس ما اختیار نداریم پاسخ این شبهه را بنویسید.(2)

6.        توحید احدی و توحید واحدی راتعریف کنید.(29

7.        چرا خداوند مردم را به توسل به اولیاء امر کرده است؟دو دلیل(2)

8.        دو عامل از عوامل گرایش به شرک را بنویسید.(2)

9.        تفاوت ماتریالیسم مکانیکی با ماریالیسم دیالکتیکی در چیست؟(2)

10.     یکی از اصول جهان بینی مادی این است که ماده را ازلی و ابدی می دانند. دو اشکال بر این اصل را بیان کنید؟(2)

11.     گفته اند اعتقاد به خدا ناشی از ترس از پدیده هایی چون سیل و زلزله و.. غیره و جهل به منشاء آنهاست؟ پاسخ این شبهه را بنویسید(2)


وفقکم الله