سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال منطق

بسم الله الرّحمن الرّحیم

           نمونه سوال منطق 2 ترم اول پایه 2                 

1 – جزئی حقیقی واضافی را تعریف کنید.(2)  

2 – متواطی ومشکک را تعریف کنید وبرای هر یک مثالی بیاورید(2)

3 – مفهوم ومصداق را تعریف کنید.(2)

4 – حمل اولی وشایع را بامثال توضیح دهید(2)

5 – بین کلی های زیر چه نسبتی از نسب اربع بر قرار است.(2)

دانش آموز  و  کتاب               تهرانی و معلم                شیعه  و سنی                  گرد  و  گردو

کلمه نحوی  و اسم نحوی               انسان و بشر            امام و معصوم                مایع و آب

6 – برهان استقصاء را توضیح دهید و نام دیگر آن را بنویسید.(2)

7 – نسبت بین نقیض های عام وخاص مطلق چیست با دلیل توضیح دهید(2)

8 -  نوع، جنس،فصل و خاصه را تعریف کنید(2)

***** لا تجب ان تکون افراد الکلی موجودة فعلا فقد یتصور العقل مفهوما کلیا صالحا للانطباق علی اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجودة بالفعل و انما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیه بل قد یمتنع  وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم شریک الباری و مفهوم اجتماع النقیضین ولا یضر ذلک فی کلیته

9 – عبارت فوق چه مطلبی را بیان می کند.کامل توضیح دهید(2)

تقدم فی باب الاول انقسام الالفاظ الی مترادفة و متباینة  والمقصود بالتباین هناک التباین بحسب المفهوم ای أن معانیها متغایرة و هنا سنذکر أن من جملة النسب التباین و المقصود به التباین بحسب المصداق فما کنا نصطلح علیه هناک بالمتباینة، هنا نقسم النسبه النسبة بینها الی اربعه اقسام، قسم منها المتباینة، لاختلاف جهة المقصود فی البحثین

10 – عبارت فوق را تشریح کنید(2)

11- در سلسله کلیات زیر جنس قریب، جنس متوسط ،جنس بعید، نوع الانواع، نوع متوسط و نوع عالی  را تعیین کنید.(2)

 

جوهر، جسم،، جسم نامی، حیوان، انسان